Skip navigation

PDF file downloads: M&M Bulgaria GDPR policy and NSBS industrial branch recommendations

Privacy Policy (GDPR)

 

Съобщение на М и М Милицер и Мюнх ООД за поверителност на данните

 

1. В какви случаи М и М Милицер и Мюнх ООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 

·         Когато като наш клиент или партьор/контрагент, трябва да Ви издадем фактура или друг документ, или да Ви доставим поръчан от Вас товар/стока, да Ви посети наш служител или друго.

·         Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.

·         Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на М и М Милицер и Мюнх ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете, или сте били наш служител.

·         Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и складово – терминалната база в София (ул. Андрей Германов, № 11), или в близост до нея.

·         Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

2. Защо М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва ваши лични данни?

 

М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на М и М Милицер и Мюнх ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на М и М Милицер и Мюнх ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

                    

Правни основания

Дейности, действия, интереси

Законни бизнес цели

Стопанска дейност на М и М Милицер и Мюнх ООД

Сключване и/или за изпълнение на договор

·         Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;

·         Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност

Спазване на правни задължения

·         Изпълнение на задължения  на М и М Милицер и Мюнх ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

·         Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;

·         Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;

Получено Ваше съгласие

За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др

 

 

3. Какви видове лични данни обработва на М и М Милицер и Мюнх ООД?

 

В зависимост от конкретната цел, М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва различни категории данни:

·         Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, за доставка на товар/пратка, за куриер).

·         Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго.

·         Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера.

 

За наши служители по трудови/граждански договори:

·         Физическа идентичност: име, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

·         Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

·         Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

·         Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризация, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

·         Съдимост, при нужда само в случаите когато е необходимо.

 

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

·         Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

·         Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

·         Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

·         Видео изображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват до 60 дни, след което се изтриват.

·         Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

 

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактна форма на www.mumnet.com и e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София, ул. Андрей Германов № 11.

 

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

 

Достъпът до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на М и М Милицер и Мюнх ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такъв достъп могат да имат:

·         Самите субекти на лични данни – до своите данни;

·         Оторизирани служители на М и М Милицер и Мюнх ООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

·         Обработващи лични данни от името на М и М Милицер и Мюнх ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, друго;

·         Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни?

 

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

 

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

 

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

·         мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

·         мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

·         редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши партньори/контрагенти, както и трети лица.

 

9. Как можете да подадете жалба?

 

·         За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

 

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg        Website: www.cpdp.bg

 

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителност на лични данни?

 

e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София, ул. Андрей Германов, № 11.

 

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

 

М и М Милицер и Мюнх ООД, ЕИК 121140750

Седалище и адрес на управление: 1336 - София; ул. Андрей Германов № 11

Уебсайт: www.mumnet.com;  e-mail: mumbgso@mumnet.com

Телефон: +359 2 9845715, +359 2 9845128