ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ (GDPR)

Съобщение на М и М Милицер и Мюнх ООД за поверителност на данните

 

1. В какви случаи М и М Милицер и Мюнх ООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 • Когато като наш клиент или партьор/контрагент, трябва да Ви издадем фактура или друг документ, или да Ви доставим поръчан от Вас товар/стока, да Ви посети наш служител или друго.
 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на М и М Милицер и Мюнх ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете, или сте били наш служител.
 • Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и складово – терминалната база в София (ул. Андрей Германов, № 11), или в близост до нея.
 • Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

2. Защо М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва ваши лични данни?

М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на М и М Милицер и Мюнх ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на М и М Милицер и Мюнх ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

Правни основания

Дейности, действия, интереси

Законни бизнес цели

 • Стопанска дейност на М и М Милицер и Мюнх ООД

Сключване и/или за изпълнение на договор

 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;
 • Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност

Спазване на правни задължения

 • Изпълнение на задължения на М и М Милицер и Мюнх ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;

Получено Ваше съгласие

 • За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и други

 

3. Какви видове лични данни обработва М и М Милицер и Мюнх ООД?

В зависимост от конкретната цел, М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва различни категории данни:

 • Вашите имена, адрес, ЕГН (например за издаване на фактура, за доставка на товар/пратка, за куриер);
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго;
 • Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера;

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризация, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост, при нужда само в случаите, когато е необходимо.

 

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
 • Видео изображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ се съхраняват до 60 дни, след което се изтриват;
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“ се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас на e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София, ул. Андрей Германов № 11.

 

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпът до обработвани лични данни са строго регламентирани от вътрешните правила на М и М Милицер и Мюнх ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такъв достъп могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на М и М Милицер и Мюнх ООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Обработващи лични данни от името на М и М Милицер и Мюнх ООД или трети страни – например хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, друго;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт, като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и други.

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни?

Вие имате законово право да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

 

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • Мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • Мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • Редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши партньори/контрагенти, както и трети лица.

 

9. Как можете да подадете жалба?

За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg        Website: www.cpdp.bg

 

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителност на лични данни?

e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София 1336, ул. Андрей Германов, № 11

 

11. Как мога да подам сигнал?

Ако имате информация за нарушения, подайте сигнал:

 • Устно чрез уговорена лична среща между страните;
 • На място в офиса на „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД – писмено на хартиен носител;
 • По електронен път – чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на следния имейл адрес: mumbgso@mumnet.com  Можете да изтеглите формуляра от сайта на КЗЛД. В попълнения формуляр се поставя подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала.

 

ВАЖНО

Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност, както и такива, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушения всеки сигнал следва да съдържа:
1. За Вас – пълните/трите Ви имена, адрес, телефон за контакт на подателя, както и електронен адрес на подателя, ако има такъв (за по-бърза обратна връзка с Вас);
2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. Конкретни данни за естеството на твърдяното нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, при които е било извършено, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените факти или да предоставят допълнителна информация.
5. Дата на подаване на сигнала;
6. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Сигнали, подадени повторно за въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако нови факти и обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия.

Ние Ви гарантираме, че:

1. Ще използваме предоставените лични данни за контакт с Вас единствено и само за нуждите във връзка с проверката на сигнала;
2. Ще запазим Вашата анонимност и на всяко друго лице, посочено в сигнала надлежно защитена, и по никакъв начин няма да разкрием пред засегнатото лице източника на сигнала за нарушение.

Ако при Вас като подател на сигнала е налице правен интерес и в сигнала са вписани пълните Ви имена, адрес и телефон за контакт с Вас, след като приключи проверката, ще бъдете уведомени за резултата от нея в тримесечен срок от регистрирането на сигнала.

 

12. Кои сме ние и как да ни намерите?

М и М Милицер и Мюнх ООД, ЕИК 121140750

Седалище и адрес на управление: София 1336, ул. Андрей Германов № 11

Уебсайт: www.mumnet.com/bg e-mail: mumbgso@mumnet.com

Телефон: +359 2 9845715, +359 2 9845128